สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 23 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed2021)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมกับสามคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed2021) ในหัวข้อ Innovating STEM Education in the Digital Disruptive Era ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมกับสถาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ขอเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวอจัย และนิสิตนักศึกษาในสังกัดของท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมปละ/หรือส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนพเสนอในงานประชุมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและศึกษารายละเอียดได้ที่ QR Code ที่แนบหรือที่เว็บไซต์ http://istem-ed.com/istem-ed2021/index.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศธ 0306/ว1054 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นั้น ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประกาศขยายเวลาการส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 จากเดิมกำหนดวันปิดส่งผลงานภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 ขยายเวลาใหม่เป็นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดดังประกาศ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องขยายเวลาส่งผลงวานวิจัยฯ ให้กับบุคลากรในสังกัดของท่านได้รับทราบต่อไป สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอความ่รวมมือประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านเมือสุจริต” ให้เกิดขึ้นในสังคมจึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติเกี่ยวกับความสำคัญของการเงืองที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล อันประกอบด้วย หลัดนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ตลอดจนหลักความไม่เกรงใจในการทำสั่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นต้นทางของการสร้างบ้านเมืองสุจริตและจะเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้การประกวดฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานฯ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์การประกวด คลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” ผ่านช่องทางต่างๆ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIKL) ประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021 ในหัวข้อ “Academic Integrity in the 21st Century” ณ Sukhothai Treasure Resort & Spa จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055-961-647, 055-961-643 หรือ http://www.asaihl2021.nu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference of Regional Network on Poverty Eradication

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ Regional Network on Poverty Eradication (RENPER) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายภูมิภาคด้านการขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Breaking the Cycle of Urban Poverty: Challenge and Strategy” ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขยปัตตานี ในการนี้ งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการจัดประชุมดังกล่าว ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในรูปแบบออนไลน์ และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปยังคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ โดยดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://pattaniconference2021.pn.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next