สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 125 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้โดยสามารถส่งบทความของงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th

ประชาสัมพันธ์ขอให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งหมด 5 สถาบัน ได้ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๙ " วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม" ระหว่าง วันพุธ ที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม งานในครั้งนี้โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.rd.vru.ac.th/researchcon2018

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Google dissection of traditional Medicine"

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Google dissection of traditional Medicine" ในระหว่างวันที่ 6 -10 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sfe2018.mfu.ac.th/

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และHuaqiao University (HQU), China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัดงานการสัมมนา วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง "ความริเริ่มแผนเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่กับประเทศไทย 4.0 : สู่การพัฒนาร่วมกัน" ระหว่างวันที่ 9 -13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. เพื่อร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายไทยและฝ่ายจีน เกี่ยวกับนโยบายความริเริ่ม แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนและประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียและจุฬาฯ มีเงินสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ ท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครรับทุน โดยสามารถสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย (Asia Research Center) ชั้น 16 อาคารจามจุรี 10 หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์http://www.arckfas.chula.ac.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next