สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ประชุมวิชาการ,อบรม,สัมนา

ข่าวทั้งหมด 7 หน้า 1 จากทั้งหมด2

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 5 หัวข้อ “Research Forum”

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 5 หัวข้อ “Research Forum” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและระดมสมองหาแนวทางในการผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการตามนโยบาย Thailand 4.0 จึงขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. โครงการวิจัยต้องมี 1.1 ผู้ร่วมโครงการวิจัยตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป (รวมหัวหน้าโครงการวิจัย) 1.2 ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 2 ศาสตร์ ขึ้นไป 2. หัวหน้าโครงการเป็นผู้สมัครเท่านั้นโดยระบุรายชื่อสมาชิกทุกท่านตามเทมเพลตในการลงทะเบียน 3. ระบุเลือกคลัสเตอร์ตามที่กำหนด 4. จัดทำ Logic Model ตามเทมเพลตที่กำหนดโดยแนบเป็นไฟล์ PDF ส่งวันที่สมัครเท่านั้น 5. ลงทะเบียนโดย log in ผ่านระบบ Gmail เท่านั้น โดยสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทางออนไลน์ QR Code ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/researchswu สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ทั้งหัวหน้ากลุ่ม/ทีม และสมาชิก) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวน 10 กลุ่ม เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย นายสุทัศนัยน์ ขอมธิดา โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11017-8, 11082

ขอเชิญร่วม Workshop การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วม Workshop การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 โรงแรมพูลแมน พัทยา จี - งานวิจัยจะไม่ถูกทิ้งอยู่บนหิ้งอีกต่อไป - Design Thinking แบบประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้งานวิจัยตอบโจทย์เป้าหมาย - Business Model Feasibility เพื่อ เปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นโมเดลธุรกิจ - Pitching & How-to-sell Techniques เพราะทำเป็นอย่างเดียวไม่พอ สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!!!! ภายในวันที่ 6 ก.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 4 หัวข้อ “การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการตามนโยบาย Thailand 4.0”

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 4 หัวข้อ “การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการตามนโยบาย Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย และระดมสมองหาแนวทางในการผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยตามนโยบาย Thailand 4.0 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ QR Code หรือ https://goo.gl/forms/Y3EnXSwb5yRzBjoN2 ภายในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยสถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ทาง www.facebook.com/researchswu ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย 02-649-5000 ต่อ 11017-9 และ 11082

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)”

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีความประสงค์จัดโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ผู้ประเมิน ตลอดจนนักวิจัยได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร สอดคล้องกับคำประกาศเฮลซิงกิ โดยใช้หลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานของเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) หน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยของประเทศไทย ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรภายในส่วนงานท่าน เข้าร่วมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยจัดส่งแบบตอบรับออนไลน์การเข้าร่วมโครงการ ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ** ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีสิทธิ์ได้รับ Certificate เมื่อเข้าร่วมโครงการครบกำหนดเต็มเวลา ทั้ง 2 วัน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)”

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีความประสงค์จัดโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ผู้ประเมิน ตลอดจนนักวิจัยได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร สอดคล้องกับคำประกาศเฮลซิงกิ โดยใช้หลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานของเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) หน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยของประเทศไทย ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรภายในส่วนงานท่าน เข้าร่วมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยจัดส่งแบบตอบรับออนไลน์การเข้าร่วมโครงการ ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ** ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีสิทธิ์ได้รับ Certificate เมื่อเข้าร่วมโครงการครบกำหนดเต็มเวลา ทั้ง 2 วัน
1 |2 | Next