สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 51 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความวิจารย์และหนังสือ, บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ปรัญชาและสังคมวิทยา, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ปรัญชาและสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารการวิจัยกาสะลองคำ อยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ http://bit.ly/2LTJY5m ซึ่งเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และมีการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (มกราคม - ธันวาคม) หรือผ่านระบบ คิวอาร์โค้ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัย ซึ่งมีขอบข่ายครอบครุมสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัยและบทความวิชาการ บัดนี้วารสารวิชาการฉบับนี้ ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น บทความที่ตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน ผู้สนใจสามาถส่งต้นฉบับและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/research หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร.02-473-7000 ต่อ 1600 – 1601 e-mail : rdibsrujo@bsru.ac.th หรือผ่านระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนการรับบทความต่อไป

ขอความอนอุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการทดลองและระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองสำหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการทดลองและระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองสำหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Active Learning R 230 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการออกแบบการทดลอง ตลอดจนการนำสถิติชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาของกระบวนการแก่นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชงปฏิบัติการ โดยมีค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/คน ทั้งนี้ โปรดกรอกใบสมัคร online ทางเว็ปไซต์ http://forms.gle/48dATSKkYs8N5pxj9

เลื่อนการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020)

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ของนักวิจัย/นักประดิษฐในสังกัดหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 งาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นั้น ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแผร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทางผู้จัดงานดังกล่าวจึงเห็นควรเลื่อนการจัดงานฯ จากระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2563 โดยเลื่อนไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าเป็นช่วงวันใด ทั้งนี้ วช. จะได้ประสานงานกับผู้จัดงานเป็นระยะๆ เพื่อติดตามสถานการณ์และจะได้แจ้งให้หน่วยงานของท่านทราบในโอกาสต่อไป

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดจ้างงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ดังนี้ เพื่อให้การจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิชาการ จึงขอเชิญชวนบุคลาการและนิสิตมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยหรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟลื Word/PDF มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com สำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next