สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 11 จากทั้งหมด148

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มีกำหนดจัดงานนิทรรศการมหกรรม TRIUP Act Fair 2022 ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2565 ณ สยามมิตรทาวน์ สำหรับการจัดงานดังกล่าว สกสว. ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบสูง รางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง และสร้างความตระหนักในคุณค่าของผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นต้นแบบของผลงานซึ่งสร้างผลกระทบสูง ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและสื่อให้เห็นความสำคัญ และลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง (Deep Technology) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่มุ่งเป้าสู่การใช้ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาสำคัญ หรือการพัฒนาประเทศตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ในการนี้ สกสว. จึงขอเรียนเชิญท่านคัดเลือกและส่งผลงานของหน่วยงาน และ/หรือให้บุคลากรในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวด และเอกสารการสมัครได้ที่ QR CODE ท่านสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565

เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2022

สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme แจ้งการเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2022 ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามเวลาประเทศเบลเยียม) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยียมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอความอนุเคราะห์จากสถาบันของท่านประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวแก่อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจสมัครรับทุนโดยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครตาม QR code หรือที่ http://bit.ly/3s4MI9X ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Laurence.dalcq@ares-ac.be

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ IAPRI 2022

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 23 (23rd World Packaging Conference – IAPRI Bangkok 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมภิรัชฮอลล์ 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีชื่อธีมหลักของงานคือ “Packaging for World Crisis: Survivability and Sustainability” จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จะขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเสลานุการจัดการประชุม IAPRI Bangkok 2022 หมายเลขโทรศัพท์ 08-1377-3114 หรืออีเมล์ iapribkksecrtariat_@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากรในหน่วยงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (https://research.dru.ac.th/archives/1348) และลงทะเบียนเข้าอบรมผ่าน QR Code ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาลเขบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565 ครั้งที่ 9 (the 9th SAU National Interdisciplinary Conference 2022 (SAUNIC 2022) ในวันศุกร์ที่ 24 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยนำเสนอทั้งรูปแบบ Online และ On site โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่นักวิจัยและผู้สนใจ ภายใต้กรอบแวนคิด “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจ BCG เพื่อความยั่งยืน” (Development of Research and Innovation to BCG Economy for Sustainability) ในการนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ใคร่ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565” ครั้งที่ 9 และสงบทความวิจัย / วิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทคัดย่อของบทความวิจัย / วิชาการ ผ่าน ระบบ EaxyChair ภายในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://saunic2022.sau.ac.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับทราบโดยทั่วกัน
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next