สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 102 จากทั้งหมด148

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลงานวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สำนัการศึกษา จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดประกาศสำนักการศึกษาฯ พร้อมใบสมัครได้ที่ www.bangkok.go.th/bangkokeducation

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Distance Learning: Research and Innovation for a Digital Society”

ในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับ UNESCO Bangkok กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Distance Learning: Research and Innovation for a Digital Society” ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบเปิดและทางไกลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ SDG4 ทั้งนี้ มีการจัดให้เสนอบทความทางวิชาการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ ได้แก่ Trends Analysis in Distance Learning, Disruptive Innovations in Distance Learning, Subject-specific Research in Distance Learning และ Lifelong Skills Development for a Digital Society รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://stouconference.stou.ac.th/

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า STi West Negros University (Philippines); Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI (Indonesia); Galuh University (Indonesia) กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สุมทรปราการ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยเพื่อก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ในการนี้ มหาวอทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดการทำบทความฉบับสมบูนณ์ได้ที่ http://hcuconf.hcu.ac.th ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลกรของหน่วยงานภายในและภายนอกเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีกำหนดจักงานในระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ได้ส่งบทความ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ โดยผู้สนใจสามารถดูรายะเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา E-mail : rdi@edu.rmutl.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

ในปีพุทธศักราช 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovation Research and Education beyond the Future” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคนอันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป และเพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย โดยการประชุมทางวิชาการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการนี้ คณะผู้จัดการประชุมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมโรงการดังกล่าวและขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรผู้สนใจในหน่วยงานของท่านร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/erc 2019 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายบูคอรีย์ แก้วทับทอง และนางสาวเปรมวดี โกมลตรี ผ่านอีเมล grad.edupsu@gmail.com. โทรศัพท์ 086-489-2968, โทรสาร 073-348-322 ผู้ดูแลระบบสมัครและอัพโหลดผลงาน นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โทรศัพท์ 084-195-6969
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next