สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย (Ethics and Research Standardization Section)

 

 


งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics)

งานมาตรฐานจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) (Animals)

งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

งานมาตรฐานวารสารวิชาการ (Journals)

คณะกรรมการ

      • คณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มศว

      • คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มศว

      • คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มศว

      • คณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

      • คณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)หัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย

นายปิยชาติ  บุญเพ็ญ
ปฏิบัติหน้าที่ : กำกับดูแลการบริหารจัดการ
      - งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
      - งานมาตรฐานจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์
        เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
      - งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
      - งานมาตรฐานวารสารวิชาการ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11014
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : piyachatb@g.swu.ac.th, cacarojpj@gmail.com

งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics)

นางวัชรี  ปัญจพรผล
รับผิดชอบ : งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics)
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11019
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : watchareej@g.swu.ac.th
นางสาวแสงดาว  เดือนแจ่ม
รับผิดชอบ : งานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics)
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11093
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  saengdao@g.swu.ac.th

งานมาตรฐานจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) (Animals)

นายอานัตต์  ปิ่นทอง
รับผิดชอบ : งานมาตรฐานจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) (Animals)
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11086
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : anutp@g.swu.ac.th

งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

นางสาวสุรัมภา โลกานิล
รับผิดชอบ : งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) 
โทรศัพท์ :  (02) 649-5000 ต่อ 11094
โทรสาร:  (02) 259-1822

งานมาตรฐานวารสารวิชาการ (Journals)

นายนิพนธ์  ราชวุฒิ
รับผิดชอบ :  งานวารสารวิชาการ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11094, 11097
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : niponr@swu.ac.th