สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 22 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประกวดราลวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ รางวัลนัวตกรรมแห่งชาติ ได้แบ่งสาขาการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ซึ่งหน่วยงานและผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลพร้อมกันในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) สามารถดูรายระเอียดและสมัครเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://award.nia.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 080-070-2999 (พัชรีนาถ) หรืออีเมล์ awards@nia.or.th ในการนี้ สำนักงานฯ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมสูงสุดของประเทศไทยให้ทราบอย่างทั่วถึงต่อไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัย โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม MS Team ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย พร้อมทั้ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนสมัครระบบออนไลน์ http://forms.gle/TgvhkzrYCtw6LYiCA หรือ ด้วยการสแกน QR code พร้อมกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการชำระเงิน และติดต่อสอบถามที่ โทร 02-241-7191-5 ต่อ 4121, 4123,4124, 4126, 4131, 4135

ประชาสัมพันธ์โครงการ Family Line เพื่อใช้เป็นช่องทางในการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Online)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อครอบครัว : Family Line เพื่อใช้เป็นช่องทางในการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Online) สำหรับสมาชิกในครอบครัวจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว กฏหมายด้านครอบครัว สวัสดิการสำหรับครอบครัวความเสมอภาคระหว่างเพศ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และแม่วันรุ่นกับการเลี้ยงดูบุตร รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับครอบครัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมทักษะสำหรัพ่อแม่และสามชิกในครอบครัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในครอบครัวที่จะขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ “เพื่อครอบครัว : Family Line” ซึ่งมีการบริการ 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์เพื่อนครอบครัว (www.เพื่อนครอบครัว.com) และ Line Official Account : เพื่อนครอบครัว (@linefamily) หรือสามารถเพิ่มเพื่อนได้จาก QR Code นี้

ขอประชาสัมพันธ์งาน “GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education”

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ภายใต้ชื่องาน GC x Mahidol Webinar : Circular Econamy & Sustainability for Higher Education” ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์งาน “GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education” และเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์และเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่ http://bit.ly/3ba8cjl หรอสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02-441-440 ต่อ 1120-5 หรือ อีเมล : sustainability@mahidol.ac.th

ขอเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและการสัมมนานานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564

สทอภ. ร่วมกับประชาคมวิจัยด้านระบบโลกและอวกาศของประเทศไทย (Earth Space System: ESS) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและการสัมมนานานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 (The 1st International Symposium on Earth Space System Frontier Research Thailand 2021) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล นั้น ในการนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นและขยายพื้นที่ออกเป็นวงกว้าง และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและการสัมมนานานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 ออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยจะมีการแพร่ภาพวิดีโอถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook Live: GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโยลีอวกาศและภูมิสานสนเทศ (องค์การมหาชน) ในการนี้ สทอภ. ขอเรียนเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ในรูปแบบออนไลน์ ตามวันและเวลาดังกล่าว
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next