สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 41 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ ระดับชาติครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมใหม่” “The New Normal in Research and Innovation” ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สู่สาธารณชน นอกจากนี้เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย นำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2020 บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Conference Proceeding) และผลงานวิจัยเด่นจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่น 1

สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักว่าทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญกับการวิจัย และคาดหวังว่าการสร้างความรู้เป็นต้นทางนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น สะท้อนให้เห็นพัฒนาการทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐได้มุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและผงานวิจัย โดยการปรับระบบวิจัยครั้งใหญ่ในปี 2563 ซึ่งคาดหวังว่าจะมีการส่งมอบผลงานวิจัยที่ตอบสนอง Objective Key Results (OKRs) และจากมุมมองที่ว่า ความรู้เป็นสมบัติสาธารณะ (Public goods) การสร้างคุณค่าจากผลงานวิจัยและสื่อสารเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีช่องทางการสื่อสารไม่จำกัด ข้อมูลถูกส่งผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนรอบด้าน ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความรู้ ความเข้าใจของสาธารณชน ดังนั้น การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและการสื่อสาร เป็นภารกิจปลายน้ำในระบบวิจัยที่จะช่วยสร้าง Perceived Value ใหม่ ของผลงานวิจัยที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ เพื่อให้เกิด “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาประเทศ” ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคม สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร “การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่น 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตั้งคำถามเพื่อการสื่อสารงานวิจัยและมีความรู้ ความเข้าใจด้านการสื่อสารและเครื่องมือ พร้อมกับทราบองค์ประกอบหลักของการสื่อสารงานวิจัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถสะท้อนและออกแบบงานวิจัยใหม่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และ/หรือส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ www.knit.or.th/web/odc1 และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 หรือ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ 110 อีเมล patchaya@knit.or.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการสาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2563

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ สาขานินิวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ในหัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรยนนายร้อยตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ สำหรับการก้าวสู่การพัฒนาทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับสากล ดังนั้นเพื่อให้การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขอเรียนเชิญส่งบทความ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า) ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ทาง e-mail:forensic.sci2@gmail.com หรือ netnapa.pimpa@gmail.com ในการนี้ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา พิมพาพร หมายเลขโทรศัพท์ 089-566-9678 เป็นผู้ประสานงาน

ขอเชิญส่งบทความและประชาสัมพันธ์วารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL)

มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดของอาเซียน 4 ประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศมาเลเซีย (OUM), มหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (UPOU), มหาวิทยาลัยเปิดฮานอย ประเทศเวียดนาม (HOU) และมหาวิทยาลัยเทอร์บูก้า ประเทศอินโดนิเซีย (UT) ได้ร่วมกันจัดทำวารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI), Thai-Journal Citation Index (TCI) และ Malaysian Citation Index (MCI) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยด้านการศึกษาทางไกล และบทความอื่นที่มีความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกและภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ระดับสากล โดยบทความมีกำหนดเผยแพร่อย่างต่อเนื่องปีละ 2 ฉบับ (เดือนมิถุนายนและธันวาคม) บนเว็บไซต์ http://ajodl.oum.edu.my/ ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอประชาสัมพันธ์วารสารและขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันฯ ของท่านส่งบทความด้านการศึกษาทางไกล เพื่อเผยแพร่วารสารดังกล่าว

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Current Science and Technology (JCST)

มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดพิมพ์วารสาร Journal of Current Science and Technology (JCST) อยู่ในฐานข้อมูล Scopus (รับรองตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563), TCI กลุ่มที่ 1 (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2567) และ ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั้งใน และต่างประเทศได้เผยแพร่บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ระดับสากล โดยผลงานทางวิชาการที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบของคระผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ http://jcst.rsu.ac.th เท่านั้นซึ่งมีกำหนดการเผยแพร่จำนวน 2 ครั้ง/ปี (เดือนมกราคม-มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ในการนี้ กองบรรณาธิการ JCST จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิฐชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันฯ ของท่านร่วมส่งบทความ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี เพื่อลงเผยแพร่ในวารสาร JCST ผู้ที่สนใจสามรถส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์ พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://jcst.rsu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติม สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 02-7915911, 5690 หรืออีเมล์ jcst2018@rsu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next