สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 68 จากทั้งหมด148

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จะจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง อาเซียนกับวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ความท้าทายและแนวทางการแก้ไข (ASEAN for Cultural Coexistence: Challenges and Ways to Overcome) ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นการอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างวัฒนธรรมในอาเซียน และบทบาทของอาเซียนในการสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกับ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนที่มีความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.ias.chula.ac.th หรือส่งใบตอบรับมาที่ e-mail: thitikarn.p@chula.ac.th, paramait.1996@gmail.com หรือที่โทรสาร 02-255-1124 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปารเทศ โทร. 02-218-7412

ขอให้เสนอโครงการวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยภายใต้ 3 หัวข้อเรื่องต่อไปนี้ คือ 1.บทบาทรัฐสภาในการพัฒนาระบบการงบประมาณของประเทศ 2.การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย และ 3.การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพทุธศักราช 2560 โดยผู้สนใจจ้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีคุณลักษณะตามแบบ ว.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ เรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ อขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์” รุ่นที่ 3/2562

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์” รุ่นที่ 3/2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยได้ทราบและตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยต่างๆ ในการศึกษาวิจัยทางชีวการแพทย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และอันตรายทางกฎหมาย ซึ่งประเด็นเหล่านี้มักพบในการทำวิจัย และใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์” นี้ จะช่วยให้อาสาสมัครเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง ศักดิ์ศรี สิทธิความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีในงานวิจัย และผลการศึกษาวิจัยเชื่อถือได้ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ใคร่ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์” โดยรุ่นที่ 3/2562 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคม อุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้กรุณาแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ http://tinyurl.com/bio3-2019 สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวประภาพรรณ ศูนย์กลาง โทร. 028-496-220

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY”

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการเอเชียแปซิฟิค ด้านการแปลและวัฒนธรรมนานาชาติ (Asia Pacific Translation and Intercultural Studies) โดย Guangxi University (GX) / Tsinghua University ซึ่งร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ภายใต้ห้วข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY” ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการบูรณาการในเชิงนวัตกรรม ด้านภาษา การศึกษา และเทคโนโลยี เข้ากันกับวิชาด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและแผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีสำหรับเปลี่ยนความรู้และสร้างเครื่อข่าย ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย นั้น ในการนี้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ผ็สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pit.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2563 ณ อาคาร 20 และ อาคาร 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมทั้งบุคลากรของหน่วยงานภายนอก ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://wwww.ruscon.rmutsb.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 035-709-097, 097-270-8866 โทรสาร 035-709-097 อีเมล์ : rdi@gmail.com ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ (Abstract) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next