สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 126 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง " A Changing World and Business Adaptation" ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยสามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและลงทะเบียนได้ที่ http://www.dpu.ac.th/conference2018 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยพะเยาประสงค์ จะจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 โดยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่รุ่น 3"

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศจึงกำหนดหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่น 3 : Solution by Design) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ในการนี้สถาบันจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 16,500 บาท โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์สมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ knit.or.th/web/riii3 และชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 21 กันยายน 2561

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2562 ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้ โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อนำสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th

ประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลาส่ง Abstract

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th Asia Engage Regional Conference (AE)2018" Theme : Rising to The Challenge of SDGs in Asia through university community engagement ในระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่ง Abstract จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Asiaำngage2018.cmu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next