สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 100 จากทั้งหมด148

เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และ บทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารวิชาการ กสทช. มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และ บทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระยาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วสามารถจัดพิมพ์บัตรบาร์โค้ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับภาคนิทรรศการ ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตลอดการจัดงาน กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบตอบรับ

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ฯ ในการนี้ทางโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ จึงใคร่ขอเรียนเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของท่าน ส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวข้าง้ตนด้วย รายละเอียดดังที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ฯ ในการนี้ทางโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ จึงใคร่ขอเรียนเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของท่าน ส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวข้าง้ตนด้วย รายละเอียดดังที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6 Ratchasuda International Conference on Disability 2019 “creating a World of Opportunities for All”

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6 Ratchasuda International Conference on Disability 2019 “creating a World of Opportunities for All” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายภาคีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการด้านคนพิการในระดับนานาชาติ ในการนี้ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และนวัตกรรมด้านคนพิการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของต้นสังกัดเมื่อได้รับอรุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผ็สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http\www.rs.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารวิชาการและงานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา หมายเลขโทรศัพท์ 02-889-5315-9 ต่อ 1113, 1118
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next