สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 73 จากทั้งหมด148

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งาน CEO Innovation Forum 2019 “Empowering the Gen for the Future: ขุมพลังรุ่นใหม่แห่งอนาคต”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กำหนดจัดงาน CEO Innovation Forum 2019 “Empowering the Gen for the Future: ขุมพลังรุ่นใหม่แห่งอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารหน่วยงานถาคเอกชนและภาครัฐ ได้เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและกระแสความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมีผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่และการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอนาคต เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สอวช. พิจารณาแล้วเห็นว่างานสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของหน่วยงานของท่าน จึงเรียนเชิญท่านในฐานะผ็นำองค์กรและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานข้างต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดังกล่าวท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ones.or.th/ceo2019 หรือสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใตเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยคณะกรรมการจัดการประชุมได้พิจารณาเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้นี้จะเป็นประโยชน์และเปฯที่สนใจในหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอโดยลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-resrach/admin พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ Word/PDF มาที่ E-mail wturesearch@gmail.com สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเลขกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่น่าสนใจในหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ข่อความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง เป็นผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ (034) 341-545-7 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092-269-3377

ขยายเวลาการเสนอบทความในการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 43

ตามหนังสืออ้างถึงสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 43 หัวข้อ “Revitalizing Higher Education for Sustainable Development” ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1 – 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาในการนำเสนอการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 43 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นั้น ในการนี้ สออ.ประเทศไทย ขอแจ้งขยายเวลาการส่งบทความเป็นวันที่ 13 กันยายน 2562 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://asaihl.spu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กหนดจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM” ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเอตณ์ MS 209 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 3 วัน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะทำให้ผลงานของตนมีคุณภาพและเกิดความมั่นใจในการทำผลงานมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรในสังกัด นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ http://fms.vru.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next