สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 79 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักนภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักนภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลังสูตร ”หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ”หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ โดยพิจารณาและคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือซักซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดังกล่าว พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/IDLine : 090-886-7372 Email: training.su2016@gmail.com และส่งหลักฐานการโอนเงินที่นางสาวคนธรส โทรสาร 02-433-4938 โทรศัพท์ 02-849-7500 ต่อ 31208 หรือ 085-222-4218 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICITEE 2019

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระบดับนานาชาติ “The 11th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering” (ICITEE 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเริมให้มีการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการนำเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการวิจัย เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระหว่างประเทศให้กว้างขวางสู่ระดับสากล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ จัดส่งผลงานเพื่อพิจารณานำเสนอใน ICITEE 2019 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icitee.org

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ “คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ”

ด้วย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการทำซ้ำหรือดัดแปลงและการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในมาตรา 32/4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมกับลุคคลอื่น และเพื่อให้การใช้ข้อยกเว้นดังกล่าวเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย คณะกรรมการลิขสิทธิ์จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการจัดทำคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ เพื่อธิบายและแนะนำแนวปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนการใช้สิทธิตามข้อยกเว้นของกฏหมาย ซุ่งคณะกรรมการลิขสิทธิ์ได้มีมติเห็นชอบคู่มือฯ ดังกล่าวและมอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาใช้ประโยชน์และเผยแพร่คู่มือฯ ตามรวามเหมาะสมต่อไป ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอนำส่งสำเนาคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อเป็นประโยชน์ของคนพิการ เพื่อหน่วยงานของท่านพิจารณานำออกมาเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการพิจารณาในการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32/4 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ต่อไป

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019)

ตามหนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ศธ 0521/ว 2545 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้แจ้งเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเชีย จัดประชุมวิชาการทางการศึกษา ลำเปรับเปลี่ยนชื่อการประชุมวิชาการข้างต้น เป็น Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019): The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Syposium “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” จัดระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยการนำเสนอผลงานทั้งสองแบบ ผู้นำเสนอสามารถเลือกพูดนำเสนอด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.psued.org และพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักงานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ โทรศัพท์ 074-289-211 โทรสาร 074-289-228 e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psued.org

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) In Celebration of the Royal Coronation Ceremony) ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรีกับการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ ในการนี้ สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชะและผ็สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) In Celebration of the Royal Coronation Ceremony) ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://ihsep2019.pi.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 088-753-1547 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next