สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Current Science and Technology (JCST)

07 ส.ค 2563 15:44:09

มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดพิมพ์วารสาร Journal of Current Science and Technology (JCST) อยู่ในฐานข้อมูล Scopus (รับรองตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563), TCI กลุ่มที่ 1 (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2567) และ ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั้งใน และต่างประเทศได้เผยแพร่บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ระดับสากล โดยผลงานทางวิชาการที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบของคระผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ http://jcst.rsu.ac.th เท่านั้นซึ่งมีกำหนดการเผยแพร่จำนวน 2 ครั้ง/ปี (เดือนมกราคม-มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
ในการนี้ กองบรรณาธิการ JCST จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิฐชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันฯ ของท่านร่วมส่งบทความ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี เพื่อลงเผยแพร่ในวารสาร JCST ผู้ที่สนใจสามรถส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์ พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://jcst.rsu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติม สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 02-7915911, 5690 หรืออีเมล์ jcst2018@rsu.ac.th
มสร.6500-290 download

[กลับหน้าหลัก ]