สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่น 1

18 ส.ค 2563 10:41:13

สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักว่าทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญกับการวิจัย และคาดหวังว่าการสร้างความรู้เป็นต้นทางนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น สะท้อนให้เห็นพัฒนาการทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐได้มุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและผงานวิจัย โดยการปรับระบบวิจัยครั้งใหญ่ในปี 2563 ซึ่งคาดหวังว่าจะมีการส่งมอบผลงานวิจัยที่ตอบสนอง Objective Key Results (OKRs) และจากมุมมองที่ว่า ความรู้เป็นสมบัติสาธารณะ (Public goods) การสร้างคุณค่าจากผลงานวิจัยและสื่อสารเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีช่องทางการสื่อสารไม่จำกัด ข้อมูลถูกส่งผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนรอบด้าน ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความรู้ ความเข้าใจของสาธารณชน
ดังนั้น การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและการสื่อสาร เป็นภารกิจปลายน้ำในระบบวิจัยที่จะช่วยสร้าง Perceived Value ใหม่ ของผลงานวิจัยที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ เพื่อให้เกิด “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาประเทศ” ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคม สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร “การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่น 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตั้งคำถามเพื่อการสื่อสารงานวิจัยและมีความรู้ ความเข้าใจด้านการสื่อสารและเครื่องมือ พร้อมกับทราบองค์ประกอบหลักของการสื่อสารงานวิจัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถสะท้อนและออกแบบงานวิจัยใหม่สู่ผู้ใช้ประโยชน์
ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และ/หรือส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ www.knit.or.th/web/odc1 และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 หรือ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ 110 อีเมล patchaya@knit.or.th
สคช01.ว365-2563 download

[กลับหน้าหลัก ]