สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

21 ส.ค 2563 11:42:13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ ระดับชาติครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมใหม่” “The New Normal in Research and Innovation” ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สู่สาธารณชน นอกจากนี้เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย นำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2020 บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Conference Proceeding) และผลงานวิจัยเด่นจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน
อว 0657.2000-ว1326 download

[กลับหน้าหลัก ]