สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความและประชาสัมพันธ์วารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL)

13 ส.ค 2563 17:03:49

มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดของอาเซียน 4 ประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศมาเลเซีย (OUM), มหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (UPOU), มหาวิทยาลัยเปิดฮานอย ประเทศเวียดนาม (HOU) และมหาวิทยาลัยเทอร์บูก้า ประเทศอินโดนิเซีย (UT) ได้ร่วมกันจัดทำวารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI), Thai-Journal Citation Index (TCI) และ Malaysian Citation Index (MCI) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยด้านการศึกษาทางไกล และบทความอื่นที่มีความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกและภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ระดับสากล โดยบทความมีกำหนดเผยแพร่อย่างต่อเนื่องปีละ 2 ฉบับ (เดือนมิถุนายนและธันวาคม) บนเว็บไซต์ http://ajodl.oum.edu.my/
ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอประชาสัมพันธ์วารสารและขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันฯ ของท่านส่งบทความด้านการศึกษาทางไกล เพื่อเผยแพร่วารสารดังกล่าว
อว 0602.10(4)-ว344 download

[กลับหน้าหลัก ]