สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการสาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2563

18 ส.ค 2563 10:04:58

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ สาขานินิวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ในหัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรยนนายร้อยตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ สำหรับการก้าวสู่การพัฒนาทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับสากล
ดังนั้นเพื่อให้การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขอเรียนเชิญส่งบทความ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า) ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ทาง e-mail:forensic.sci2@gmail.com หรือ netnapa.pimpa@gmail.com ในการนี้ได้มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา พิมพาพร หมายเลขโทรศัพท์ 089-566-9678 เป็นผู้ประสานงาน
ตช 0035.5-1397 download

[กลับหน้าหลัก ]