สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> เรื่อง เชิญชวนเสนองานจ้างที่ปรึกษาและออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

06 ก.ค 2565 13:03:48


(Learning Society) โดยวิธีคัดเลือก
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาและออกแบบ
แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
หนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๘: กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ㆍ๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.
2904 download

[กลับหน้าหลัก ]