สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการรับสมัครผลงานวิชาการ

06 ก.ค 2565 14:37:26

ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการรับสมัครผลงานวิชาการและเชิญชวน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and Intemnational
Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA 2022)
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประจำปี 2565 (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development
Administration: NIC-NIDA) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs,BCG and Inclusive Growth in the Global Economy" ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.30 น. โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การอภิปรายร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Online ผ่านระบu Zoom Meeting) นั้น
ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอความอนุคราะห์ท่านในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา
ร่วมส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมนี้ (ขยายเวลารับสมัครผลงานถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565)
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ตามวันและ
เวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th และเข้าสู่เมนู "Registrations"
หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ (ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไชต์งาน
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ระบุในท้ายจดหมายนี้
2903 download

[กลับหน้าหลัก ]