สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

21 มิ.ย 2565 14:30:12

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565
สถาบันยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 ไปยังคณาจารย์/นักวิจัย ภายในสังกัดที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ทาง https://forms.gle/EECRDsSonTVa1sEa7
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากมีข้อส่งสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกรรณิกา สุขสมัย, นางสาวปียาภรณ์ กระจ่างศรี, นางภรณ์ทิพย์ สุภาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10800, 10890 หมายเลขโทรศัพท์มือถือสำนักงาน 08 6440 2639
2525 download

[กลับหน้าหลัก ]