สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางคำนวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

08 ส.ค 2565 10:36:30

Toray Industries, Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำตอกผลมาใช้ในการส่งเสริมมูลนิอิโทเรเพื่อการส่งเสริมริทยาดาสดชั ประเทศไทย (T1SF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2537 ด้วยเงินบริจาคความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้แก่การมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยฟื้นฐานต้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิสิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิงยวิทยาศาสตร์และเทคในโลงขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยริทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธีฯ
บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมจะพิงารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิงัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ย. 2565 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัยในสถาบัน/หน่วยงานของท่านได้พราบโดยทั่วกันเพื่อผู้สนใจจะได้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามแบบพอร์มที่แนบมา โดยส่งแบบฟอร์มมาที่
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
3184 download

[กลับหน้าหลัก ]