สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ ๑๘ รูปแบบ Hybrid Conference

06 ก.ค 2565 14:44:20

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัดกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
นเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ ๑๘ "Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight"
ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รูปแบบ Hybid Conference ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาสัยนเรศวร
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย ๑. การปาฐกถา
พิเศษ การบรร่ยาย และการเสวนาจากผู้บริหารระดับประเทส ๒. การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และ
ผลงานวิจัยสถาบัน ในรูปแบบ Ora/Poster Presentation ๓. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และ๔. การเจรจาจับคู่ธุรกิจ นั้น
กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของ
ท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับฟังการนำเสนอผลงาน ผ่านเว็บไชต์ https://conference.nu.ac.th/nrc 18 และหากมี
ข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลข
โทรศัพท์ ㆍ ๕๕๙๖ ๘๖๔๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrconu.ac.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพีจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
2902 download

[กลับหน้าหลัก ]