สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย"

06 ก.ค 2565 14:46:51

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาสัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กำหนดจัดสัมมนาวิซาการเรื่อง "เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้านงานวิชาการรับใช้ชุมชนและสังคมระหว่างมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างเครือข่ายเสริมพลัง (Synergy) ในการดำเนินการด้านรับใช้ชุมชนและสังคมของสถาบันอุดมศึกษาการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิด เยี่ยมชมนิทรรศการ และ บรรยายพิเศษรวมถึงอธิการ์บดีจาก 4 มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนาถึงบทบาทและความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้ง 4 แห่ง ดังมีรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนิ้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเรียนเชิญท่นและบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง"เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย" ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการสัมมนาและประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่สนใจ และมหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
2906 download

[กลับหน้าหลัก ]