สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Onsite และ Online

12 ก.ค 2565 11:23:44

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการชับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและการถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วช. ได้มีประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ใน ๕ มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยกำหนดเปิด-ปีดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2565
ในการนี้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาได้อย่างแท้จริงในการนำผลงานวิจัยและน ตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ และเพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอ KM ได้ตรงกรอบการจัดสรรทุนดังกล่าว วช. จึงได้จัด "การอบรมการยกระตับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ในวันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2565.ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.คร.สง่า สรรพศรี ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ผ่านระบบ zoom Cloud Mecting ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อคิดเห็นจากวิทยากรในการพัฒนาเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและดาวน์โหลดเอกสารได้ โดยการสแกน QR Code ด้านล่างกายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ซึ่งการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ วช. ขอสงวนสิทธิ์ปีดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้
2943 download

[กลับหน้าหลัก ]