สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

26 มี.ค 2562 15:50:23

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนและแผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม
ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นจักขอบคุณยิ่ง
ศธ0551.13/ว032 download

[กลับหน้าหลัก ]