สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ “กระบวนการในการวิจัย” (Research Methodology)

26 มี.ค 2562 15:35:52

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีกำหนดจัดโครงการอบรม “กระบวนการในการวิจัย” Research Methodology มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกระบวนการการทำวิจัยให้มีคุณภาพ แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ การฝึกอบรม ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถระของนักวิจัยอละอาจารย์ให้สามารถทำงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นระบบ (รายละเอียดตามโครงการแนบ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันและพัฒนา โทร.021601343-5 ในวันเวลาราชการและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerresearchmet
ศธ 0567.15/113 download

[กลับหน้าหลัก ]