สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562

01 เม.ย 2562 11:28:51

กรมประมงมีนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประมงเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการนพเวนอผลงานวิชาการออกเป็นภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ที่อยู่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ กรมประมงขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมงประจำปี 2562 เพื่อผู้ที่สนใจภายในหน่วยงานท่านสามารถส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเวนอในการประชุมวิชาการฯ โดยจัดส่งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ชุด รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562 และแบบลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ การประชุม วิชาการประมง ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2 โดยสามารถส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2562
กษ 0513.6/ว230 download

[กลับหน้าหลัก ]