สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference)

26 มี.ค 2562 16:46:25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไต้หวัน (Food Industry Research and Developmrnt Institute; FIRDI) จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุปรงสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคคลจากภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและฟาร์มอัจฉริยะของประเทศ และได้รับเกียรติจาก keynote Speakers และ Invited Speakers ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และมีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มต่างๆ ได้แก่
1. Food processing, Food engineering, Food packaging และ Smart farm
2. Food microbiology, Food safety, Food chemistry และ Biotechnology
3. Functional foods และ nutrtition
4. Nutraceuticals และ herb products
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านส่งบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาตินี้ โดยผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ http://www.fisf.rmutt.ac.th หรือเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของการจัดงานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4150 หรือ 02-549-4164 หรือทางอีเมล์ fisf@rmutt.ac.th
ศธ 0578.01/1027 download

[กลับหน้าหลัก ]