สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกบอรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

03 ก.ค 2562 10:30:04

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม X04 ชั้น 10 อาคาร KX (KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาคการผลิต อุตสาหกรรม และภาคสังคม และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศ นำสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างผลกระทบต่อสังคมได้
ในการนี้ มจธ.จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และโปรดส่งบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได่ผ่านทางอีเมลล์ research@kmutt.ac.th หรือทางไปรญณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยระบุสมัครโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kmutt.ac.th/rippc/workshopnewres
อว7601/6125 download

[กลับหน้าหลัก ]