สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)”

04 ก.ค 2562 11:56:44

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)” ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเวชกรรมตรงเหตุ (Precision Medicine) ติดตามความก้าวหน้าของวิทยากรและนวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัย
ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)”
ตามวันและเวลาดังกล่าว ท่านสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://bit.ly/2l10Mu0 ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
อว 78.016/2552 download

[กลับหน้าหลัก ]