สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562

04 ก.ค 2562 10:20:17

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ได้ดำเนินการกำหนดจัดการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบโจทย์, ความต้องการโครงการวิจัย จสกหน่วยใช้รวมทั้งรับทราบสักยภาพของทรัพยากรทางด้านการวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 และระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย ในการนี้ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ และขอให้ส่งรายชื่อผู้เข่ารวมการอบรมฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมอบให้ พันเอก อำนาจ สารันต์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองการวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 099-165-8899 E-mail : ardo_research@outlook.com เป็นประธาน
กท 0428/841 download

[กลับหน้าหลัก ]