สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM”

13 ก.ย 2562 10:38:05

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กหนดจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM” ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเอตณ์ MS 209 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 3 วัน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะทำให้ผลงานของตนมีคุณภาพและเกิดความมั่นใจในการทำผลงานมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรในสังกัด นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ http://fms.vru.ac.th
อว 0630.06/ว0585 download

[กลับหน้าหลัก ]