สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

13 ก.ย 2562 11:38:24

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใตเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยคณะกรรมการจัดการประชุมได้พิจารณาเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้นี้จะเป็นประโยชน์และเปฯที่สนใจในหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอโดยลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-resrach/admin พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ Word/PDF มาที่ E-mail wturesearch@gmail.com สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
มท.0300/744/2562 download

[กลับหน้าหลัก ]