สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขยายเวลาการเสนอบทความในการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 43

13 ก.ย 2562 10:57:53

ตามหนังสืออ้างถึงสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 43 หัวข้อ “Revitalizing Higher Education for Sustainable Development” ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1 – 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาในการนำเสนอการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 43 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นั้น
ในการนี้ สออ.ประเทศไทย ขอแจ้งขยายเวลาการส่งบทความเป็นวันที่ 13 กันยายน 2562 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://asaihl.spu.ac.th
สออ.62/ว 0084 download

[กลับหน้าหลัก ]