สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 7 “เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน”

24 ต.ค 2562 10:55:29

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระดับต่างๆ และเผยแพร่องค์คสามรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย การปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิชาการ ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ข้อมูลความรู้และกระบวนการวิจัยรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยลายสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความเพื่อนำเสนอบทความวิจัยในการประชถมครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดประชุม รูปแบบบทความและการส่งบทความได้ที่เว๊บไซต์ http://slb.nstru.ac.th ได้ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 (ขยายเวลาการส่งบทความถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
อว 0636(10)/ว151 download

[กลับหน้าหลัก ]