สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

15 ต.ค 2562 15:38:49

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 : “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 5th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC2020)” ระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัยของ นักวิจัย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ ให้ขับเคลื่อน อย่างมีศักยภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ นั้น
ในการนี้ คณะศิลปะศาสตร์ จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ โดยเปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการนำเสนอผลงานขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2020/ หรือติดต่อสอบถาม นางสาวปวีณา ลมุลศรี และนายธีระชัย ชูน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 074-317189 – 90 หรือ www.facebook.com/LAC2020/
อว 0655.09/451 download

[กลับหน้าหลัก ]