สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

21 ต.ค 2562 12:29:27

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัติการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และสังคมส่วนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ การประดวกสิ่งประดิษฐ์การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา การบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย
1.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
2.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรสร้างมูลค่า
3.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
4.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมผู้สูงวัย และคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0
6.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสีเขียว
ในการนี้ วช. พิจารณาเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่าน เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องตามที่กำหนดข้างต้นเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานดังกล่าว โดยจัดทำรายละเอียดของผลงานตามแบบนำเสนอฯ และส่งกลับมายังฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ inventorday.rekm@nrct.go.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ และแบบนำเสนอฯ ได้ที่คิวอาร์โค๊ด ซึ่ง วช. จะประกาศรายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในเดือนธันวาคม 2562 ทาง www.inventorday.nrct.go.th
อว 0405-ว2250 download

[กลับหน้าหลัก ]