สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

21 ต.ค 2562 11:52:10

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation and Innovation Towards Sustained Society” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ หน่วยงานถาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการผู้ทางคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบัน ในรูปแบบ Oral/Poster Presentation นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/ หรือติดต่อคุณณิชนันท์ ฟักบัว เบอร์โทรศัพท์ 055-968-746
อว 0603/ว08852 download

[กลับหน้าหลัก ]