สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

06 มี.ค 2563 16:00:27

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยภายในและภายนอก โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) และในปี พ.ศ. 2563 นี้ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ในการนี้งานวารสาร ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจส่งบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะช่วงเดือนมกราคา - ธันวาคม 2563) สำหรับผู้ที่สนใจดาวน์โหลดคำแนะนำน และ template บทความวิจัย บทความทางวิชาการและหนังสือรับรองการส่งบทความตีพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci.thaijo.org/index.php/yru_jst หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวอามีเนาะ ดีแม หมายเลขโทรศัพท์ 06-3749-0929, 073-299-634
อว 0638-ว4 download

[กลับหน้าหลัก ]