สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข่ารวมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และโครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

06 มี.ค 2563 15:39:35

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายหลักสูตรและการสอนจะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แก่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และโครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “หลักสูตรและการเรียนการสอนในการศึกษายุค Disruption” ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการและเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะและมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการรวมตัวด้านการนำเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรการสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
อว 0640-ว0347 download

[กลับหน้าหลัก ]