สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น

12 มี.ค 2563 15:01:22

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น ได้เชิญให้วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เป็นวิทยากรการบรรยาย ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลการของท่านเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา ดังกล่าว ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียน ตามที่ได้แนบ QR Code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 16 มีนาคม พ.ศ.2563
อว0642.06-ว110.63 download

[กลับหน้าหลัก ]