สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

05 มี.ค 2563 15:14:20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 9 ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน” (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)” ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เข้าใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวักนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลการในสังกัดของท่านส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนัวตกรรม ในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.rmutcon.org หรือติดต่อสอบถามเบอร์ โทรศัพท์ 02-549-4681 – 5 E-mail : ird@rmutt.ac.th
อว 06 0649.13-670 download

[กลับหน้าหลัก ]