สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์

17 ก.พ 2564 11:59:57

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านท่อออนไลน์ (วิทย์ติดเลนส์) ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางและสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงความสามารถด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อันเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยกำหนดการประกวดรอบที่ 1 ระหว่าง เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เปิดรับผลงานภาพที่เกิดขึ้นจากการศึกษา วิจัย หรือปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านชื่องทางออนไลน์
ในการนี้ อพวช. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ (วิทย์ติดเลนส์) ประจำปี 2564 รอบที่ 1 ด้วยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อลิงก์ประชาสัมพันธ์การประกวดฯ จาก Facebook Fan page NSM Thailand (https://www.facebook.com/NSMthailand/posts/4213848058650847) หรือเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ทั้งนี้ หากประสงค์ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดประสานงานที่ นางสาวแก้วนภา โพธิ โทรศัพท์ 02-577-9999 ต่อ 1472 Email: kaewnapha.p@nsm.or.th
อว 5206-ว080 download

[กลับหน้าหลัก ]