สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ

17 ก.พ 2564 12:14:42

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Society for Biotechnology International Conference Online “Green Energy & Zero Waste Society” และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ Thai Society for Biotechnology International Conference Online “Green Energy & Zero Waste Society” วันที่ 2 เมษายน 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และผลการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้กับนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ในประเทศรวมถึงสมาชิก Asian Federation of Biotechnology (AFOB) รายละเอียดเพิ่มเติม https://onlinetsb.com
ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านหรือู้สนใจ เข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ในการประชุมครั้งนี้ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทชท 002-2564 download

[กลับหน้าหลัก ]