สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการประชุมวิชาการระดะบชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย”

15 ก.พ 2564 10:08:20

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (NICE 2021) “นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย Innovative and Sustainable Education in Times of Challenges” โดยการประชุมทางวิชาการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2564 ณ ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
ในการนี้ คณะผู้จัดการประชุมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรผู้สนใจในหน่วยงานของท่านร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2021 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี โกมลตรี ผ่านอีเมล์ grad.edupsu@gmail.com, โทรศัพท์ 088-792-5099 หรือผู้ดูแลระบบสัมครและอัพโหลดผลงาน นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โทรศัพท์ 084-195-6969
อว 6902-ว955 download

[กลับหน้าหลัก ]