สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยา

02 เม.ย 2564 19:24:52

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำวารสารจิตวิทยา ซึ่งเป็นวารสารทางด้าน จิตวิทยา โดยมีเนื้อหาทางวิชาการของวารสารจิตวิทยา ครอบคลุมเนื้อหาทีเกี่ยวข้องกับจิตวิทยา ในสาขาวิชา จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาการทดลอง จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาชุมชน และ พุทธจิตวิทยา เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางจิตวิทยา และส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และ บทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วาระสารปีละ 2 ฉบับ
ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาในสังกัดของท่าน เสนอผลงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารจิตวิทยา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://thaipsychological.com และส่งบทความต้นฉบับได้ที่ e-mail: tpa.thailand@hotmail.com
สจท. 012-2564 download

[กลับหน้าหลัก ]