สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

02 เม.ย 2564 17:27:33

วิทยาลัยนานาชาติจีน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี คณะการทิ่งเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศและเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติภายใต้ชื่อ DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร งานประชุมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชาติ (National Conference) จะเปิดรับผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ส่วนในระดับนานาชาติ (International Conference) จะเปิดรับผลงานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน (สำหรับบุคคลภายนอกและคณาจารย์)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยประชาชื่นส่งบทความกิตติมศักดิ์ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ/บทความวิจัย) เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวได้ทางอีเมล์ caic_conference@dpu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564
มธบ 0424(1)-631286 download

[กลับหน้าหลัก ]