สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่”

02 เม.ย 2564 18:03:05

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564
เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จึงได้มีการปรับรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์ ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนผู้สนใจ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบวาจา แบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://kku.world/sdxcq หรือ Scan QR Code ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 รับจำนวน 250 คนเท่านั้น
อว 660301.6.2.13-232 download

[กลับหน้าหลัก ]